Danh sách các trung tâm dạy tiếng Hoa tại Đài Loan

Danh sách các trung tâm dạy tiếng Hoa tại Đài Loan

1/ National Central University

Language Center

No. 300, Jhongda Rd. , Jhongli City , Taoyuan County 32001, Taiwan

Tel: +886-3-4227151 ext. 33807

Fax: +886-3-4255384

Mail:  ncu3802@ncu.edu.tw

2/ National Taipei University of Education

Chinese Language Education Center

Room 700C, No.134, Sec. 2, Heping E. Rd., Da-an District, Taipei City 106, Taiwan(R.O.C.)

Tel: +886-2-27321104 ext.2025, 3331

Fax: +886-2-27325950

Mail:  clec@tea.ntue.edu.tw

3/ National Taiwan University

Chinese Language Division Language Center

Room 222, 2F , No. 170, Sec.2, XinHai Rd, Taipei, 106,Taiwan

Tel: +886-2-3366-3417

Fax: +886-2-83695042

Mail:  cld222@ntu.edu.tw

4/ National Taiwan University

International Chinese Language Program (ICLP)

4F., No.170, Sec.2, Xinhai Rd., Da-an District,Taipei City 106, Taiwan

Tel: +886-2-23639123

Fax: +886-2-23626926

Mail:  iclp@ntu.edu.tw

5/ National Taiwan Normal University

Mandarin Training Center

No.162 Hoping East Road , Sec.1 Taipei,Taiwan 106

Tel: +886-2-77345130

Fax: +886-2-23418431

Mail:  mtc@mtc.ntnu.edu.tw

6/ National Chiao Tung University

Chinese Language Center

No. 1001 Ta Hsueh Road , Hsinchu , Taiwan30010

Tel: +886-3-5131231

Fax: +886-3-5711431

Mail:  mandarin@cc.nctu.edu.tw

7/ National Chengchi University

Chinese Language Center

No.64, Sec. 2, Zhinan Rd., Wenshan District

Taipei City 11605, Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886-2-2938-7141/7142

Fax: +886-2-2939-6353

Mail:  mandarin@nccu.edu.tw

8/ Chinese Culture University

Mandarin Learning Center

4F , No.231, Sec.2, Chien-Kuo S. Rd., Taipei ,Taiwan

Tel: +886-2-2700-5858

ext.8131~8137

Fax: +886-2-27081257

Mail:  mlc@sce.pccu.edu.tw

9/ Tamkang University

Chinese Language Center

No.5, Lane 199, Kin-Hwa St., Taipei , Taiwan

Tel: +886-2-23216320 ext.24, 34

Fax: +886-2-23214036

Mail:  dce@mail.tku.edu.tw

10/ Fu Jen Catholic University

Language Center

No. 510 Zhongzheng Rd., Xinzhuang District,New Taipei City 24205, Taiwan .

Tel: +886-2-2905-2414/3721

Fax: +886-2-29052166

Mail: flcg1013@mails.fju.edu.tw

11/ Ming Chuan University

Mandarin Studies and Culture Center

B204, No.250 Zhong-Shan N. Rd. Sec.5, Taipei111 Taiwan

Tel: +886-2-2882-4564 ext. 8321

Fax: +886-2-8861-3491

Mail:  mscc@mcu.edu.tw

12/ Kainan University

Chinese Learning Center

No. 1 Kainan Road, Lujhu(Luzhu), Taoyuan 33857, Taiwan

Taipei Center :

No. 38, Tai 6, Sec. 1, Jinan Rd. , Taipei , Taiwan (Room 109A )

Tel: +886-3-341-2500 ext.4639/4640

Fax: +886-3-270-5542

Mail: mandarin@mail.knu.edu.tw

Tel: +886-2-3322-4533

Fax: +886-2-2396-0071

Mail: mandarin@mail.knu.edu.tw

13/ Chung Yuan Christian University

Center of Mandarin Learning

No.200, Chung pei Rd., Chung-Li City, Taiwan32023, R.O.C

Tel: +886-3-2651308

Fax: +886-3-2651399

Mail:  cmlcycu@cycu.edu.tw

14/ Chung Hua University

International Program

No. 707, Sec.2, WuFu Rd. , Hsinchu 30012Taiwan

Tel: +886-3-5186175

Fax: +886-3-5186174

Mail:  international@chu.edu.tw

15/ Taipei Chengshih University of Science and Technology

Mandarin Center

No. 2, Xueyuan Rd. , Beitou, Taipei , 112Taiwan

Tel: +886-2-2892-7154 ext. 2730

Fax: +886-2-2891-0145

Mail:  cschen@tsint.edu.tw

16/ China University of Science and Technology

Language Center

No.245, Sec. 3, Academia Rd., Nangang Dist., Taipei City 115, Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886-2-27821862ext.271

Fax: +886-2-27852344

Mail:  wendy@cc.cust.edu.tw

17/ Lunghwa University of Science and Technology

Chinese Language Center

No.300, Sec. 1, Wanshou Rd., NGuishan Shiang,Taoyuan County 33306,Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886-2-82093211ext.6670

Fax: +886-2-82094650

Mail:  chinese@mail.lhu.edu.tw

18/ Soochow University Chinese Language Center

Language Center

Room A305, 3F,Wang Memorial Hall, No. 70, Linhsi Road, Shihlin, Taipei 11102, Taiwan(R.O.C.)

Tel:+886-2-2881-9471 ext.5921-5922

Fax: +886-2-2883-8350

Mail:  mandarin@scu.edu.tw

19/ Tunghai University

Chinese Language Center

P.O. Box 898. Taichung, Taiwan

Tel: +886-4-23590259

Fax: +886-4-23594408

Mail:  clc@mail.thu.edu.tw

20/ Feng Chia University

Chinese Language Center

No. 100 Wenhwa Rd., Seatwen, Taichung , 40724 Taiwan

Tel: +886-4-24517250 ext. 5871

Fax: +886-4-24510243

Mail:  clc@fcu.edu.tw

21/ Providence University

Mandarin Studies and Culture Center

200, Sec. 7, Taiwan Boulevard, Shalu Dist.,Taichung City 43301, Taiwan

Tel: +886-4-26645009

Fax: +886-4-26330340

Mail:  yhsia@pu.edu.tw

22/ National Taichung University of Education

Chinese Language Center

No.227, MinSheng Road, Taichung City, TaiwanR.O.C.

Tel: 886-4-22183286

Fax: 886-4-22183250

Mail:  clc@mail.ntcu.edu.tw

23/ National Chung Hsing University

Chinese Program, Language Center

No.250, Kuo Kuang Rd, Taichung City, TaiwanR.O.C.

Tel: (886-4) 22840326 ext 312 & 399

Fax: (886-4)22859956

Mail: language@dragon.nchu.edu.tw chinesenchu@gmail.com

24/ Chienkuo Technology University

Language Center

No. 1, Chieh-Shou North Road, Changhua City, Taiwan

Tel: (886-4)7111111, ext. 4003

Fax: (886-4)7114631

Mail:  lc@ctu.edu.tw

25/ National Chiayi University

Language Center-Division of Chinese as a Second Language

No.580 Xinmin Rd., Chiayi City 60004, Taiwan

Tel:+886-5-2732983

Fax:+886-5-2844916

Mail: cslncyu@mail.ncyu.edu.tw

26/ National Kaohsiung Normal University

Chinese Language Program

No. 116, Hoping 1 st Rd. , Lingya District, Kaohsiung , 802 Taiwan

Tel: +886-7-7172930 ext. 2603~2605

Fax: +886-7-7166903

Mail:  s2@nknu.edu.tw

27/ National Cheng Kung University

College of Liberal Arts, Chinese Language Center

No.1, University Road , Tainan City, 701 Taiwan

Tel: +886-6-2757575 ext. 52040

Fax: +886-6-2742516

Mail:  shuling@mail.ncku.edu.tw

28/ National Sun Yat-Sen University

Chinese Language Center

No. 70 , Lian-hai Rd. , Kaohsiung , 80424Taiwan

Tel: +886-7-5252000 ext. 3030~3031

Fax: +886-7-5253039

Mail:  alfc@mail.nsysu.edu.tw

29/ National University of Kaohsiung

Division of Chinese Language, Language Center, National University of Kaohsiung

No 700, Kaohsiung University Road , Na-Tzu District, Kaohsiung , 811 Taiwan

Tel: +886-7-5919261

Fax: +886-7-5919258

Mail:  clc@nuk.edu.tw

30/ National Pingtung University of Education

Chinese Language Division

No 1, Lin-sen Road , Pingtung , 900 Taiwan.

Tel: +886-8-7226141

ext. 24001/ 24002

Fax: +881-8-7226141 ext. 2639

Mail: ann0315@mail.npue.edu.tw

31/ Southern Taiwan University of Technology

The Chinese Language Center

No 1, Nan-Tai Street, Yungkang Dist. City,Tainan City 71005, Taiwan

Tel: +886-6-2533131 ext.6010/ 6011 Fax: +886-6-6010067

Mail: chilance@mail.stut.edu.tw

32/ Wenzao Ursuline University of Languages

Center of Chinese Language

900, Mintsu 1st Road , Sanming DistrictKaohsiung 807, Taiwan

Tel: +886-7-3426031 ext. 3302~3303

Fax: +886-7-3464672

Mail:  ccl@mail.wzu.edu.tw” title=”E-mail address”> ccl@mail.wzu.edu.tw

33/ National Pingtung University of Science and Technology

Chinese Language Center

No.1, Shuefu Road, 91201 Neipu, Pingtung Taiwan, R.O.C.

Tel: +886-8-7703202ext.7715

Fax: +886-8-7740274

Mail:  clc@mail.npust.edu.tw” title=”E-mail address”> clc@mail.npust.edu.tw

34/ I-Shou University

Chinese Language Center

7F., No.21, Wufu 3rd Road, Cianjin District,Kaohsiung City 80145, Taiwan

Tel:   +886-7-216-9052

Fax:  +886-7-271-0381

Mail:  EEC@isu.edu.tw

35/ Kao Yuan University

Chinese Language Center

No.1821, Chung Shan Rd., Luju Dt. Kaohsiung City, Taiwan

Tel: +886-7-6077916

Fax: +886-7-6077917

Mail:  clc@cc.kyu.edu.tw

36/ Kun Shan University

Chinese Language Center

No.949, Dawan Rd., Yongkang Dist., Tainan City, Taiwan(R.O.C),71003

Tel: +886-6-2727175ext.561or562

Fax: +886-6-2050006

Mail:  clca@mail.ksu.edu.tw

37/ Tzu Chi University

Chinese Language Teaching Center

No.67, Jieren St. Hualien 97074, Taiwan

Tel: +886-3-857-2677 ext. 1682

Fax: +886-3-8466065

Mail:  cltc@mail.tcu.edu.tw

38/ Fo Guang University

Chinese Language Instruction Center

No. 257, Zhongshan Rd. , Sec. 3, Yilan City , 260, Taiwan .

Tel: +886-3-9313343 ext. 103

Fax: +886-3-9315904

Mail:  clic@mail.fgu.edu.tw

39/ Nan Jeon University of Science and Technology Chinese Language Center

Chinese Language Center

No.178, Chaoqin Rd., Yanshui Dist., Tainan City 73746, Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886-6-652-3111 Ext. 7524, 1901

Fax: +888-6-6520076

Mail:  clc@mail.nju.edu.tw

40/ Chienkuo Technology University

CTU Language Center

No. 1, Chieh-Shou North Road, Changhua City, Taiwan

Tel: +886-4-7111111 ext. 4003

Fax: +886-4-7114631

Mail:  lc@ctu.edu.tw

41/ Taoyuan Innovation Institute of Technology

The Chinese Language Section

No.414, Sec.3, Jhongshan E. Rd., Zhongli District, Taoyuan City 32091 Taiwan(R.O.C.)

Tel: +886-3-4361070#7602,7619

Fax: +886-3-4650401

Mail:  cls@tiit.edu.tw

42/ National United University

Chinese Language Center

No. 2, Lien-Da, Nanshi Village, Miaoli city, Miaoli County, 36063, Taiwan.

Tel:+886-37-382-146、+886-37-382-147

Fax:+886-37-382148

Mail:  CLC@nuu.edu.tw

43/ Shih Chien University

Chinese Language Center

70 Dazhi St., Zhongshan Dist., Taipei 10462, Taiwan, R.O.C.

Tel:+886-2-2538-1111#2551

Fax:+886-2-2538-1111#2550

Mail:  chinese@g2.usc.edu.tw

44/ National Taipei University of Technology

Chinese Language Training Center

1, Sec. 3, Zhongxiao E. Rd., Taipei 10608 Taiwan, R.O.C.

Tel:+886-2-2771-2171 ext 1742、1704、1703、1746

Fax:+886-2-2752-4269

Mail:  cltc@ntut.edu.tw

Thông báo tuyển trực tiếp xuất khẩu lao động Nhật Bản

PHÁT SỐT VỚI HƠN 1000 SUẤT HỌC BỔNG DU HỌC ĐÀI LOAN VISA THẲNG

Thông báo tuyển dụng trực tiếp xuất khẩu lao động Đài Loan

Mọi thông tin liên hệ :

Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế INTERSERCO

Địa chỉ: 358 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

ĐT, zalo, fb, line : 0966606057 – 0989.988.704

Skype: laodongquocte.net

Email: laodongquocte.net@gmail.com

comments

Nội dung liên quan